Geschäftsbedingungen  |  Impressum  |  Team  |  Kontakt  |  Startseite  
Wörterbuch Deutsch - Niederländisch
Bank- und Versicherungsbegriffe

Durch Drücken auf die Überschriften können Sie die Liste nach der jeweiligen Sprache sortieren lassen.

DeutschNiederländisch
A-Conto-Zahlung termijnbetaling
Abfindungsbetrag afkoopsom
abgabenfrei vrij van belasting
Abhebung opname, dispositie
Ablebensversicherung levensverzekering
Ablösungsrecht recht van aflossing/afkoop
Ablösungssumme afkoopsom/-termijn
abmachen overeenkomen
Abschlagsdividende interimdividend
Abschlussdividende slotdividend
Ackerland akkerland
Aktie aandeel
Aktienanlage belegging in aandelen
Aktienrendite aandelenrendement
Aktivkonto debetrekening
Aktivzinsen debetrente
Altersgliederung leeftijdsopbouw
Altersrente ouderdomspensioen
Anfangskapital beginkapitaal
Anlage belegging/investering
Anlage von Geld belegging
Anlageberater beleggingsadviseur
Anleihemarkt obligatiemarkt
Anreicherungsfonds groeifonds
Anschrift adres
Anspruch auf etwas erheben aanspraak op iets maken
Anstieg groei/stijging
Anteilspapiere effecten
Anwachs(ung) groei/toename
Anweisung cheque
Assekurant verzekeraar
Assekuranz verzekering
Assekuranzmakler makelaar in assurantiën
au porteur aan toonder
auf Anforderung senden op aanvraag zenden
auf Anraten von op advies van
Auf Wiedersehen tot ziens
Aufbewahrungsgebühren bewaarloon
Auflassung overeenstemming tussen partijen tot het overdragen van eigendom
Auflassungsvormerkung aantekening in het kadaster betreffende de overeenstemming tussen partijen tot eigendomsoverdracht
Auflösung opheffing
Aufstockungsaktie bonusaandeel
Auslieferschein kwitantie
Auslieferungsprovision commissie/courtage
Ausnahmetarif speciaal tarief
Ausnahmsweise bij wijze van uitzondering
Aussteigen effecten/aandelen verkopen
Ausweis legitimatiebewijs
Bahnwerte spoorwegfondsen/-aandelen
Bankauszug bankafschrift
Bankeinlagen bankdeposito`s
Bankgeheimnis bankgeheim
Banknote, Schein bankbiljet
Bankprovision bankprovisie
Baugrundstück bouwgrond/bouwkavel
Bauherren-Haftpflichtversicherung aansprakelijkheidsverzekering tijdens de bouw
Bauleistungsversicherung bouwverzekering
Bauträger bouwondernemer die op eigen grond bouwt met als doel de verkoop daarvan
Bemessungsgrundlage uitgangsbasis voor berekening
Berater adviseur
Berichtigungsaktie bonusaandeel
Betreuungsfreibetrag aftrek voor verzorging
Bevorzugen de voorkeur geven aan
beweglicher Kurs variabele koers
brachliegendes Kapital renteloos kapital
Börsennotierung beursnotering
Danke dank, bedankt
Depot depot
die Kurse bessern sich de doersen stijgen
Diele hal
Dividende ausrichten/ausschütten dividend uitkeren
Dividendenabgabe dividendbelasting
Dividendenauszahlung dividendbetaling
Dividendenpapiere aandelen
Dividendenverteilung dividendenuitkering
Doppelhaushälfte twee onder een (2/1) kapwoning
Durchschnittskurs gemiddelde koers
Effekten, Wertpapiere effecten
Effektenanlage belegging in effecten
Effektivverzinsung werkelijk rendement
Eigenheimzulage subsidie ter bevordering van het eigen woning-bezit
Eigentumswohnung appartement/flat
ein Angebot ausschlagen een aanbod aufwijzen
ein Formular ausfüllen een formulier invullen
ein Konto anlegen een rekening openen
ein verbindliches Abkommen een bindende overeenkomst
eine Unterschrift leisten een handtekening plaatsen/zetten
eine Änderung beantragen een wijziging voorstellen
einen Termin anberaumen een termijn bepaten
einen Termin ausmachen een termijn vaststellen
Einengung des Risikos beperking van het risico
Einfamilienhaus woonhuis/eengezinswoning/herenhuis
Einheitswert eenheidswaarde
Einlagenkonto depositorekening
Einliegerwohnung bovenwoning/benedenwoning
Einnahmen inkomsten/opbrengsten
Ergebnis resultaat/opbrengst
Erschließungsgebühr ontsluitingskosten
ertragbringend/-reich winstgevend
Erträge und Lasten baten en lasten
Extradividende extra-dividend
Festgeldeinlagen termijndeposito`s
Festgelder deposito`s met vaste termijn
Festkosten vaste kosten
Festkurs vaste koers
Festlaufzeit vaste loopijd
Finanzamt belastingdienst
Finanzierungsmarkt kapitaalmarkt
Firma, Betrieb bedrijf
Fondsmakler fondsen/effectenmakelaar
Frau mevrouw
Freiaktie bonusaandeel
freibleibend vrijblijvend
Fristablauf het a flopen von de termijn
fristgemäß op de overeengekomen tijd
fällig vervallen, betaalbaar, opeisbaar
Fördergrenze subsidiegrens
Fördergrundbetrag basissubsidiebedrag
Förderzeitraum subsidieperiode
Geld übermitteln geld overmaken
gern geschehen graag gedaan
Gewährleistung wettelijke garantie
Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung aansprakelijkheidsverzekering m. b. t. watervervuiling
Gratisaktie bonusaandeel
Grundbuch kadaster/kadastrale Gemeente
Grundbuchkosten für Eigentumsübertragung kosten voor het overschrijving van de eigendom in het kadaster
Grunderwerbsteuer overdrachtsbelasting
Grundschuld hypotheek
Grundstücksgröße perceelgroote
Grundstückskaufpreis koopprijs van het perceel
Gut-/Habensaldo creditsaldo
Hausratsversicherung inboedelverzekering
Hebesatz heffingspercentage
Herr mijnheer, meneer, heer
in Anrechnung bringen in rekening brengen
in Aussicht stellen in `t vooruitzicht stellen
in Beantwortung Ihres Schreibens in antwoord op uw schrijven
in Betracht kommen in aanmerkung komen
in Summa totaal
jemanden ein Angebot machen iemand eenaanbieding doen
Kanal riol
Kapitalanlage geldbelegging
Kapitalanlageberater beleggingsadviseur
Kapitalaufwendung belegging
Kapitalberichtigungsaktie bonusaandeel
Kapitalertrag kapitaalopbrengst
Kassa kassa
Kataster kadaster
Kataster kadaster
Kaufpreis koopprijs
Kinderfreibetrag belastingvrije voet m. b. t. de kosten in de opvoeding van kinderen
Kindergeld kinderbijslag
Kinderzulage kindertoeslag
Konto rekening
Kontokorrent-Konto lopende rekening
Kopie kopie/afschrift
kopieren kopiëren
Kosten, (Unkosten) kosten, onkosten
kostenlos, kostenfrei kostenloos, vrij van kosten
Kundenbeschwerden klachten van klanten
Kundendienst leisten service verlenen
Kuponbogen couponblad
Kurtage courtage
kurzfristig op korte termijn/met korte looptijd
kündigen opzeggen
Kündigungsgelder doposito met opzegtermijn
langfristig op lange termijn/langloopend
Laufzeit looptijd
Lebensversicherungspolice levensverzekeringspolis
Leibrentenvertrag lijfrentecontract
Mahnung aanmaning/herinnering
Maklercourtage maklelaar courtage/
Maklergebühr makelaarskosten, courtage
Mark in Gulden umrechnen marken in guldens omrekenen
Mehrertrag meeropbrengst
Mehrfamilienhaus meergezinswoning
Mieten huren
Modernisierungskosten moderniseringskosten
Monatsrate maandelijkse termijn
Münze munt, geldstuk
nach Ausweis des Kontos volgens afschrift von de rekening
Nachricht bericht
Nachtragspolice aanvullende polis
Nachweis bewijs
Namensaktie aandeel op naam
Nennwertaktie aandeel met nominale waarde
Neuauflage von Aktien nieuwe aandelenemissie
nicht gewerblich zonder winstoogmerk
Normalpolice standdaardpolis
Nota nota/rekening
Notarkosten notariskosten
Notarkosten für Kaufabwicklung notariskosten voor de afwikkeling van de koop
Notarkosten für Sicherheitenbestellung notariskosten voor Inschrijving in het hypothekenregister
Note nota/bankbiljet
notierte Wertpapiere courante fondsen
Notizbuch agenda
Obergeschoss bovenverdieping
Obligation obligatie
Obligation, Schuldbrief obligatie
ohne Aufschlag zonder extra kosten
Pauschalpolice afkooppolis
Pauschalsumme totaalbedrag
Pensionsfonds pensionenfonds
placieren aandelen plaatsen/kapital beleggen
Preis prijs
Privat privé, privaat, particulier
Prozentsatz percentage
Prämie premie
Puttungsformular kwitantieformulier
Ratenzahlung betaling in termijnen
Realverzinsung effectieve rente
Reiheneckhaus hoekwoning
Reihenhaus tussenwoning
Reihenmittelhaus middenwoning
Reinerlös nettoprovenu
Reinertrag netto-opbrengst
Rendement rendement/opbrengst
Rendite rendemen, rentabiliteit
Rendite/Rentabilität rendement/rentabiliteit
Rente pensionen, (lijf)rente
Rentenbrief spaarbrief
Rentenpapiere/-werte obligaties
Safe, Stahlkammern kluis
Scheck cheque
Scheckkarte betaalpas
Schussausschüttung/-dividende slotuitkering/-dividend
Selbstauskunft verklaring omtrent de eigen persoonlijke finaciete situatie
sich ausweisen zich legitimeren
Sie (persönl. Anrede) U
Sparbrief spaarbrief
Sparbuch spaarkoek(je)
Spareinlagen inleggelden
Sparguthaben spaartegoed
Sparkassen buch spaarbankboekje
Sparkonto spaarrekening
Sparkonto sparrekeing
Sterbegeld uitkering bij overlijden
Sterbeurkunde akte von overlijden
Steuermesszahl belastingrichtschall
Steuern belasting(en)
streichen doorhalen/schrappen
Stückdividende dividend per aandeel
Stückekonto fonsenrekening
Tageskurs koers van de dag (dagkoers)
Tilgung aflossingsbestandeel
unter dieser Bedingung op deeze voorwaarde
unterschreiben tekenen
Unterschrift handtekening
unverbindlich vrijblijvend
Vertrag contract
Vertragsstrafenklausel boeteclausule
vorläufige Dividende interim dividend
wechseln wisselen
Weideland weiland
Wohnfläche woonoppervlak
Wohngebäudeversicherung opstalverzekering
Zinsen rente
Zinsen rente
Zinsen zum Kapital schlagen rente bij het kapitaal voegen
Zinseszins rente op rente
zusätzlich daarbij