Geschäftsbedingungen  |  Impressum  |  Team  |  Kontakt  |  Startseite  
Wörterbuch Deutsch - Niederländisch
Bank- und Versicherungsbegriffe

Durch Drücken auf die Überschriften können Sie die Liste nach der jeweiligen Sprache sortieren lassen.

DeutschNiederländisch
au porteur aan toonder
Aktie aandeel
Nennwertaktie aandeel met nominale waarde
Namensaktie aandeel op naam
Dividendenpapiere aandelen
placieren aandelen plaatsen/kapital beleggen
Aktienrendite aandelenrendement
Mahnung aanmaning/herinnering
Anspruch auf etwas erheben aanspraak op iets maken
Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung aansprakelijkheidsverzekering m. b. t. watervervuiling
Bauherren-Haftpflichtversicherung aansprakelijkheidsverzekering tijdens de bouw
Auflassungsvormerkung aantekening in het kadaster betreffende de overeenstemming tussen partijen tot eigendomsoverdracht
Nachtragspolice aanvullende polis
Anschrift adres
Berater adviseur
Pauschalpolice afkooppolis
Abfindungsbetrag afkoopsom
Ablösungssumme afkoopsom/-termijn
Tilgung aflossingsbestandeel
Betreuungsfreibetrag aftrek voor verzorging
Notizbuch agenda
Ackerland akkerland
Sterbeurkunde akte von overlijden
Eigentumswohnung appartement/flat
Bankauszug bankafschrift
Banknote, Schein bankbiljet
Bankeinlagen bankdeposito`s
Bankgeheimnis bankgeheim
Bankprovision bankprovisie
Fördergrundbetrag basissubsidiebedrag
Erträge und Lasten baten en lasten
Firma, Betrieb bedrijf
Anfangskapital beginkapitaal
Steuern belasting(en)
Finanzamt belastingdienst
Steuermesszahl belastingrichtschall
Kinderfreibetrag belastingvrije voet m. b. t. de kosten in de opvoeding van kinderen
Anlage von Geld belegging
Kapitalaufwendung belegging
Aktienanlage belegging in aandelen
Effektenanlage belegging in effecten
Anlage belegging/investering
Kapitalanlageberater beleggingsadviseur
Anlageberater beleggingsadviseur
Einengung des Risikos beperking van het risico
Nachricht bericht
Scheckkarte betaalpas
Ratenzahlung betaling in termijnen
Börsennotierung beursnotering
Aufbewahrungsgebühren bewaarloon
Nachweis bewijs
Ausnahmsweise bij wijze van uitzondering
Vertragsstrafenklausel boeteclausule
Kapitalberichtigungsaktie bonusaandeel
Freiaktie bonusaandeel
Berichtigungsaktie bonusaandeel
Gratisaktie bonusaandeel
Aufstockungsaktie bonusaandeel
Baugrundstück bouwgrond/bouwkavel
Bauträger bouwondernemer die op eigen grond bouwt met als doel de verkoop daarvan
Bauleistungsversicherung bouwverzekering
Obergeschoss bovenverdieping
Einliegerwohnung bovenwoning/benedenwoning
Anweisung cheque
Scheck cheque
Auslieferungsprovision commissie/courtage
Vertrag contract
Kuponbogen couponblad
notierte Wertpapiere courante fondsen
Kurtage courtage
Gut-/Habensaldo creditsaldo
zusätzlich daarbij
Danke dank, bedankt
die Kurse bessern sich de doersen stijgen
Bevorzugen de voorkeur geven aan
Aktivkonto debetrekening
Aktivzinsen debetrente
Einlagenkonto depositorekening
Festgelder deposito`s met vaste termijn
Depot depot
Stückdividende dividend per aandeel
Dividende ausrichten/ausschütten dividend uitkeren
Dividendenabgabe dividendbelasting
Dividendenauszahlung dividendbetaling
Dividendenverteilung dividendenuitkering
streichen doorhalen/schrappen
Kündigungsgelder doposito met opzegtermijn
ein Angebot ausschlagen een aanbod aufwijzen
ein verbindliches Abkommen een bindende overeenkomst
ein Formular ausfüllen een formulier invullen
eine Unterschrift leisten een handtekening plaatsen/zetten
ein Konto anlegen een rekening openen
einen Termin anberaumen een termijn bepaten
einen Termin ausmachen een termijn vaststellen
eine Änderung beantragen een wijziging voorstellen
Einheitswert eenheidswaarde
Anteilspapiere effecten
Effekten, Wertpapiere effecten
Aussteigen effecten/aandelen verkopen
Realverzinsung effectieve rente
Extradividende extra-dividend
Fondsmakler fondsen/effectenmakelaar
Stückekonto fonsenrekening
Geld übermitteln geld overmaken
Kapitalanlage geldbelegging
Durchschnittskurs gemiddelde koers
gern geschehen graag gedaan
Anstieg groei/stijging
Anwachs(ung) groei/toename
Anreicherungsfonds groeifonds
Diele hal
Unterschrift handtekening
Hebesatz heffingspercentage
Fristablauf het a flopen von de termijn
Reiheneckhaus hoekwoning
Mieten huren
Grundschuld hypotheek
jemanden ein Angebot machen iemand eenaanbieding doen
in Betracht kommen in aanmerkung komen
in Beantwortung Ihres Schreibens in antwoord op uw schrijven
in Anrechnung bringen in rekening brengen
in Aussicht stellen in `t vooruitzicht stellen
Hausratsversicherung inboedelverzekering
Einnahmen inkomsten/opbrengsten
Spareinlagen inleggelden
vorläufige Dividende interim dividend
Abschlagsdividende interimdividend
Kataster kadaster
Kataster kadaster
Grundbuch kadaster/kadastrale Gemeente
Finanzierungsmarkt kapitaalmarkt
Kapitalertrag kapitaalopbrengst
Kassa kassa
Kindergeld kinderbijslag
Kinderzulage kindertoeslag
Kundenbeschwerden klachten van klanten
Safe, Stahlkammern kluis
Tageskurs koers van de dag (dagkoers)
Kaufpreis koopprijs
Grundstückskaufpreis koopprijs van het perceel
Kopie kopie/afschrift
kopieren kopiëren
Grundbuchkosten für Eigentumsübertragung kosten voor het overschrijving van de eigendom in het kadaster
Kosten, (Unkosten) kosten, onkosten
kostenlos, kostenfrei kostenloos, vrij van kosten
Auslieferschein kwitantie
Puttungsformular kwitantieformulier
Altersgliederung leeftijdsopbouw
Ausweis legitimatiebewijs
Ablebensversicherung levensverzekering
Lebensversicherungspolice levensverzekeringspolis
Leibrentenvertrag lijfrentecontract
Laufzeit looptijd
Kontokorrent-Konto lopende rekening
Monatsrate maandelijkse termijn
Assekuranzmakler makelaar in assurantiën
Maklergebühr makelaarskosten, courtage
Maklercourtage maklelaar courtage/
Mark in Gulden umrechnen marken in guldens omrekenen
Mehrfamilienhaus meergezinswoning
Mehrertrag meeropbrengst
Frau mevrouw
Reihenmittelhaus middenwoning
Herr mijnheer, meneer, heer
Modernisierungskosten moderniseringskosten
Münze munt, geldstuk
Reinertrag netto-opbrengst
Reinerlös nettoprovenu
Neuauflage von Aktien nieuwe aandelenemissie
Note nota/bankbiljet
Nota nota/rekening
Notarkosten notariskosten
Notarkosten für Kaufabwicklung notariskosten voor de afwikkeling van de koop
Notarkosten für Sicherheitenbestellung notariskosten voor Inschrijving in het hypothekenregister
Obligation, Schuldbrief obligatie
Obligation obligatie
Anleihemarkt obligatiemarkt
Rentenpapiere/-werte obligaties
Erschließungsgebühr ontsluitingskosten
auf Anforderung senden op aanvraag zenden
auf Anraten von op advies van
fristgemäß op de overeengekomen tijd
unter dieser Bedingung op deeze voorwaarde
kurzfristig op korte termijn/met korte looptijd
langfristig op lange termijn/langloopend
Auflösung opheffing
Abhebung opname, dispositie
Wohngebäudeversicherung opstalverzekering
kündigen opzeggen
Altersrente ouderdomspensioen
Grunderwerbsteuer overdrachtsbelasting
abmachen overeenkomen
Auflassung overeenstemming tussen partijen tot het overdragen van eigendom
Rente pensionen, (lijf)rente
Pensionsfonds pensionenfonds
Grundstücksgröße perceelgroote
Prozentsatz percentage
Prämie premie
Preis prijs
Privat privé, privaat, particulier
Ablösungsrecht recht van aflossing/afkoop
Konto rekening
Rendite rendemen, rentabiliteit
Rendement rendement/opbrengst
Rendite/Rentabilität rendement/rentabiliteit
Zinsen rente
Zinsen rente
Zinsen zum Kapital schlagen rente bij het kapitaal voegen
Zinseszins rente op rente
brachliegendes Kapital renteloos kapital
Ergebnis resultaat/opbrengst
Kanal riol
Kundendienst leisten service verlenen
Abschlussdividende slotdividend
Schussausschüttung/-dividende slotuitkering/-dividend
Sparkassen buch spaarbankboekje
Sparbrief spaarbrief
Rentenbrief spaarbrief
Sparbuch spaarkoek(je)
Sparkonto spaarrekening
Sparguthaben spaartegoed
Sparkonto sparrekeing
Ausnahmetarif speciaal tarief
Bahnwerte spoorwegfondsen/-aandelen
Normalpolice standdaardpolis
Eigenheimzulage subsidie ter bevordering van het eigen woning-bezit
Fördergrenze subsidiegrens
Förderzeitraum subsidieperiode
unterschreiben tekenen
A-Conto-Zahlung termijnbetaling
Festgeldeinlagen termijndeposito`s
Auf Wiedersehen tot ziens
in Summa totaal
Pauschalsumme totaalbedrag
Reihenhaus tussenwoning
Doppelhaushälfte twee onder een (2/1) kapwoning
Sie (persönl. Anrede) U
Bemessungsgrundlage uitgangsbasis voor berekening
Sterbegeld uitkering bij overlijden
beweglicher Kurs variabele koers
Festkurs vaste koers
Festkosten vaste kosten
Festlaufzeit vaste loopijd
Selbstauskunft verklaring omtrent de eigen persoonlijke finaciete situatie
fällig vervallen, betaalbaar, opeisbaar
Assekurant verzekeraar
Assekuranz verzekering
nach Ausweis des Kontos volgens afschrift von de rekening
abgabenfrei vrij van belasting
freibleibend vrijblijvend
unverbindlich vrijblijvend
Weideland weiland
Effektivverzinsung werkelijk rendement
Gewährleistung wettelijke garantie
ertragbringend/-reich winstgevend
wechseln wisselen
Einfamilienhaus woonhuis/eengezinswoning/herenhuis
Wohnfläche woonoppervlak
sich ausweisen zich legitimeren
ohne Aufschlag zonder extra kosten
nicht gewerblich zonder winstoogmerk